తెలంగాణ: ప్రభుత్వ సంస్థల్లో ఉచిత విద్య, పుస్తకాలు…