పదో తరగతి పరీక్షలు ఆరు పేపర్లే • గతంలో 11 పేపర్లతో వార్షిక పరీక్ష • కరోనా కారణంగా 2022లో ఆరు పేపర్లతోనే నిర్వహణ • 2023లోనూ అదే పద్ధతి కొనసాగించాలని ప్రభుత్వ నిర్ణయం…..