హైదరాబాద్: బీటెక్ విద్యార్థులకు కూడా బయోమెట్రిక్ తప్పనిసరి