Month: July 2022

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

సె.మీ దూరం అయినా రాంగ్ రూట్ వద్దు, లేదంటే ఇలా, సైబరాబాద్ పోలీసుల సజెషన్….

రాంగ్ రూట్ వద్దు అని పోలీసులు చెబుతారు. కొన్ని చోట్ల దగ్గర ఉంటారు. ఫోటోలు తీస్తారు. కనిపిస్తే మందలిస్తారు. అయినా నో యూజ్.. కొందరికీ...