తెలంగాణలో కొత్తగా 8 మెడికల్ కాలేజీలు ఈ ఏడాది నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి….

title,news,catagory,reporter

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *